ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายวิชาการ ในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2566 9:01:49
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 29/9/2566 8:55:25
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Malaysia Spine Society (MSS) International Best E-Poster Research Award) ปี 2023 30/8/2566 11:08:01
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/8/2566 14:10:34
นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท สายวิชาการ ประจำปี 2566 12/7/2566 11:42:38
นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท สายสนับสนุน ประจำปี 2566 12/7/2566 11:41:59
แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 12/7/2566 11:41:02
นายศุภโชค เจียวก๊ก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รับรางวัลโล่เกียรติคุณนิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 12/7/2566 11:40:19
คณะแพทยศาสตร์ ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (UP-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A 1/5/2566 15:06:17
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ประจำปี 2023 26/4/2566 10:36:44
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่