ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

E - SERVICE
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริการสำหรับนิสิต

ระบบ iservice

ระบบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ระบบแจ้งซ้อมหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา

ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา (REG)

รายวิชาศึกษาทั่วไป General Education (GE)

UP TICKET ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนรหัสผ่าน UP-User Account

ระบบสืบค้นหนังสือภายนอก (ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้)

ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ (ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้)

ระบบบริการ BOOks request (ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้)

ระบบบริการช่องทางตรวจสอบค่าปรับ (ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้)

ระบบจองห้องนักวิจัย online (ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้)

ระบบจองห้อง study room (ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้)


ฐานข้อมูลออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่