ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การรับเข้าศึกษา TCAS 65
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)ปิดรับสมัครแล้ว

การรับเข้า
ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัด
(เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา)
คุณสมบัติเฉพาะ 1.ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
3.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
จำนวนรับ 12 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้

1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 8 คน
1.1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน
1.2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน
1.3) จังหวัดลำพูน จำนวน 1 คน
1.4) จังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
1.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน
1.6) จังหวัดน่าน จำนวน 2 คน

2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 4 คน
2.1) จังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน
2.2) จังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ปิดรับสมัครแล้ว

การรับเข้า
ดาวน์โหลดประกาศ ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด
(เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา)
คุณสมบัติเฉพาะ 1.ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
3.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
จำนวนรับ 5 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้

1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 4 คน
1.1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คน
1.2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน
1.3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน
1.4) จังหวัดน่าน จำนวน 1 คน

2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 1 คน
2.1) จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ปิดรับสมัครแล้ว

การรับเข้า
ดาวน์โหลดประกาศ ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า
2. มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี พร้อมแนบเอกสารรับรองการทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะ 1.ต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
2.เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครคัดเลือก
3.กรณีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในข้อ 2) ไม่ครบตามจำนวนรับให้รับบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.รายเอียดเพิ่มเติมตามประกาศการรับสมัครฯ
จำนวนรับ 20 คน ดังนี้
1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 13 คน
2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 7 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ปีการศึกษา 2565 ปิดรับสมัครแล้ว


การรับเข้า โครงการนักเรียนเรียนดี
ผู้มีสิทธิ์สมัคร - นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้าที่ 2
คุณสมบัติเฉพาะ - GPAX 5 ภาคเรียน (ขั้นต่ำ) 3.00
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้าที่ 6
วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 10-11 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 14 มกราคม 2565

วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 22 มกราคม 2565

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 10.00 น.
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของตนเอง
ไปยัง E-mail: benjapa.ja@up.ac.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
และคณะจะตอบกลับ ภายใน วันที่ 21 มกราคม 2565
ทั้งนี้ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ หรือมีปัญหาและข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ที่ 08 8749 4017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ม.พะเยา วันที่ 25 มกราคม 2565 : ประกาศรายชื่อ คลิก
วันที่ 26-28 มกราคม 2565 : ยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ม.พะเยา
ได้ที่ : www.admission.up.ac.th
ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ www.student.mytcas.com วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันชำระค่ายืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ปิดรับสมัครแล้ว


การรับเข้า โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้มีสิทธิ์สมัคร - นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้า 6
คุณสมบัติเฉพาะ - GPAX 5 ภาคเรียน (ขั้นต่ำ) 3.00
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้าที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 25 เมษายน 2565

วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 30 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 : ได้ที่ : www.admission.up.ac.th
ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ www.student.mytcas.com วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
วันชำระค่ายืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) วันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2565


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565


การรับเข้า
ผู้มีสิทธิ์สมัคร - นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้า 7
คุณสมบัติเฉพาะ - GPAX 5 ภาคเรียน (ขั้นต่ำ) 3.00
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
- เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครฯ หน้าที่ 7
สมัครผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

วันประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์student.mytcas.com student.mytcas.com วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565

วันประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ www.admission.up.ac.th วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th, student.mytcas.com วันที่ 2 มิถุนายน 2565
วันชำระค่ายืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) , บันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต, การรายงานตัวขึ้นทะเบียน นิสิตใหม่ออนไลน์ และการส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565
วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ปฏิทินการรับสมัคร
กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สื่อประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์

เอกสารแนะนำหลักสูตร

แผ่นพับแนะนำคณะแพทยศาสตร์© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่