ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส่วนงานพัฒนาคุณภาพนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทุนการศึกษา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตเรียนดี

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ทุนรางวัลเรียนดี

ทุนผู้นำกิจกรรม

ทุนรางวัลสร้างชื่อและทำคุณประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

มูลนิธิชินโสภณพนิช

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016
หอพักนิสิต

หอพัก UP Dorm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6276

www.dsq.up.ac.th

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่