ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

     คณะแพทยศาสตร์ นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์จาริญา ธนบริบูรณ์ และอาจารย์ธัญจิรา ไชยแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตาม และรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนิสิต นำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตต่อไป 

สำหรับการเข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
     1. รายวิชาปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย และวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่กา

     2. รายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาลแม่ใจ

     3. รายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเทิง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลสูงเม่น และโรงพยาบาลร้องกวาง

ภาพ :   สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 10:28:54

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่