ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโดยได้รับใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจ
     2. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ
     3. เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณืด้านการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ปี
     4. เป็นผู้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียด :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7024
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/5/2566 10:36:03

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่