ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศกรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะร่วมสอน ผู้ปกครอง และนิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 260 คน

     โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม -นิสิตแพทย์นำขบวนป้าย ธง คณะแพทยศาสตร์ การแสดงเชิญชุดปฏิบัติการชั้นคลินิก -พิธีมอบชุดปฏิบัติการแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 -นิสิตกล่าวปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ -อาจารย์แพทย์และอาจารย์ร่วมสอน กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นิสิต -นิสิตร่วมร้องเพลง "นามแพทย์พะเยา" เพลง "เปลวเทียน จากนั้นนิสิตชั้นคลินิกร่วมแลกเปลี่ยน แนะนำประสบการณ์ในการเรียนชั้นคลินิก ณ ห้องเรียนรวม UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

     คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้กับนิสิตแพทย์และนิสิตแพทย์ (แนวใหม่) รหัส 63 และ รหัส 64 ซึ่งจะสำเร็จในระดับชั้นปรีคลินิก ในปีการศึกษา 2565 และเริ่มเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลพะเยา โครงการ Pre-clinic to Clinic เป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับคลินิก และแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก และสร้างความตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ในการทำงาน/เรียนรู้ในชั้นคลินิก

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/3/2566 13:51:51

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่