ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีรับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ ชุดปฏิบัติการวิชาชีพ และพิธีไหว้ครู นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครูพี่เลี้ยง บุคลากร และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีกิจกรรม ดังนี้
      - พิธีไหว้ครู ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1-3 นำพวงมาลัยไหว้อาจารย์ เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์
      - พิธีรับเสื้อกาวน์ของนิสิตชั้นปีที่ 1
      - พิธีรับชุดปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 2
      - พิธีรับสเต็ทโตสโคป (Stethoscope) ของนิสิตชั้นปีที่ 3
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และครูพี่เลี้ยง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/1/2566 15:10:39

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่