ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา

       เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา ( Phayao Emergency Medical Technician) ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมี แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า การเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น สามารถเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงได้ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตที่ไม่พึงประสงค์และลดอัตราการพิการ ที่ส่งผลดีต่อผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ต่อไป

     การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถปฏิบัติทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มุ่งให้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/12/2565 14:25:34

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่