ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมนาเรื่องการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต เข้าร่วมงานประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) จัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีวิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. บรรยายแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของ อส.พธ. โดยให้ข้อเสนอแนะเรื่องการทำวิจัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต้องทำงานวิจัยที่มีมาตรฐานเพื่อส่งต่อไประกับเอกชน วิสาหกิจ หรือชุมชน ต่อไป

ภาพ :   อาจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2565 16:02:49

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่