ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

     วันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2565 14:08:20

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่