ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
     นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา :

      - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ..2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      - แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) ..2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิ) ..2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ออร์โธปิดิกส์) ..2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      - ประกาศนียบัตรอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ..2565 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/10/2565 20:46:34

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่