ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์  นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

    การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบูรณาการความเสี่ยงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง COSO ERM 2017 พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ช่องว่างของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การติดตามทบทวน และประเมินผลความเสี่ยง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยถือเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมุ่งยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม

ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2565 13:20:31

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่