ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ACLS for Health care provider)

     เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ACLS for Health care provider) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล และทีมจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้บรรยายและปฏิบัติให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์ ตลอดจนนิสิต มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นฟื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูงได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล สามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ในการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบทีมช่วยชีวิตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2565 13:31:39

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่