ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

     วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพและการบริการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนจีน) และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับนักเรียน บุคลากรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน และประชาชนทั่วไป


    โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ มีความประสงค์เพื่อให้ชุมชน สังคมมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดยนำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวิจัยสู่การพัฒนาการชุมชน สังคม รวมถึงให้บริการทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข แก่ชุมชน สังคม ตามพื้นที่การทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งเน้นให้ "เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางโดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนา" ดังนั้น ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริ จึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกันทั้งด้านพุทธิศึกษา คือ การรอบรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไปด้านจริยศึกษา คือ การศึกษาศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวมด้านหัตถศึกษา คือ มีทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน เห็นคุณค่าของการทำงานและด้านพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารถูกต้องและออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาล

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์, งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2565 12:10:10

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่