ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในชุมชน “การดูแลร่างกายและจิตใจในเด็กปฐมวัย” กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนงานสุขศึกษา หน่วยบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในชุมชน “การดูแลร่างกายและจิตใจในเด็กปฐมวัย” กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมแผนการนำไปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
2. การให้ความรู้ผ่านบูทกิจกรรม เรื่องภาวะโภชนาการและการออกกำลังกายในเด็กปฐมวัย
3. การให้ความรู้ผ่านบูทกิจกรรม เรื่องการเสริมสร้างอารมณ์และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
4. การให้ความรู้เรื่องวัคซีนบาทยักในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/2/2565 11:21:03

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่