ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic Life Support)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic Life Support) ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทีมวิทยกรจาก คณะแพทยศาตร์ นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และทีมวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ อาจารย์สุรางคนา ไชยรินคำ และอาจารย์อรทัย เกตุขาว ให้ความรู้พื้นฐาน หลักการ ขั้นตอนที่จำเป็นในการช่วยชีวิตเบื้องต้น และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด แก่บุคลากรทางการแพทย์

การจัดโครงการในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากในปัจจุบัน การเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนทั้งโรคทางอายุรกรรมหรืออุบัติเหตุเป็นสิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ การกู้ชีพที่รวดเร็วภายใน 3-5 นาที หลังจากที่ผู้ป่วยเกิดอาการ ควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยมีชีพจรฟื้นคืนกลับมาอย่างเหมาะสม อาจเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 50-70 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเกิดความล่าช้าโอกาส รอดชีวิตอาจลดลง 10-20 เปอร์เซ็นต์ต่อ 1 นาที ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางสุขภาพ หรือประชาชนทั่วไป ควรมีความรู้และทักษะในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2564 16:00:04

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่