ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส่วนงานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวทั้งหมด
โครงสร้างบุคลากร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 2559

- ความก้าวหน้าในสายงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ และการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ พ.ศ. 2563

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจาณาเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560

- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4310-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

- คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจของบุคลากร พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทำขวัญและเงินค่าทำศพ พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากร พ.ศ. 2563 ฉ.2


ปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณรายได้)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานประจำปี 2564


ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) เพิ่มเติม

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007)


ปีงบประมาณ 2565

1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 64) ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

- ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

- ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 65) ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565


ปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test)สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่