ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส่วนงานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานธุรการ

งานธุรการ

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมลล์ : niratchada.wi@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7002

เลขานุการ

นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)

อีเมลล์ : pathaphon.ch@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7006

งานบุคลากร

บุคลากร

นายพิทักษ์ ตันนันตา

ตำแหน่ง : บุคลากร (หัวหน้างานบริหาร)

อีเมลล์ : phithak.ta@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7024

บุคลากร

นางสาววนิศรา หนูตอ

ตำแหน่ง : บุคลากร

อีเมลล์ : vanisara.no@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7024

งานนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อีเมลล์ : nathapong.ke@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7019

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทัศน์พล อ่อนศรี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อีเมลล์ : thatphon.on@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7011

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

อีเมลล์ : chalita.yo@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7020

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายต่อตระกูล พิสิษฐ์กุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

อีเมลล์ : Totrakul.pi@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7020


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test)สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563

- อื่นๆ...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมลล์ : chamaiporn.ma@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7024

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรราม ลาดปะละ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมลล์ : sonram.la@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7033

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่