ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

นโยบาย คณะแพทยศาสตร์


- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้านการวิจัย

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาอาจารย์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่