ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation)

เล่มหลักสูตร เปิดแบบ .pdf ไฟล์ 

เล่มหลักสูตร เปิดแบบ E-book© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่