ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส่วนงานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวทั้งหมด
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : พ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.D.
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
251 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับที่ 2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี6 ปี
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทย
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 215หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 87 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ - 116 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า - 12
3 หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 251 หน่วยกิต
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่
1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยได้
2. สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทักษะทางคลินิก ในการวินิฉัยรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยความรู้ ทักษะที่เป็นองค์รวม
3. ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบ
4. มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมาย และสามารถดำรงตนในฐานะแพทย์และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรับผิดชอบ มีคุณะรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาท/ภาคการศึกษา
การจัดเรียนการสอน
1. นิสิตชั้นปีที่ 1-3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปริคลินิก (Pre-medicine และ Pre-clinic)
จัดการเรียนการสอน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2. นิสิตชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic)
จัดการเรียนการสอน ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลพะเยา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
1.เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.00
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ 2553

ดาวน์โหลด

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
โดย สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร วันที่ 3 ตุลาคม 2553
โดย สภาวิชาชีพ แพทยสภา
รับรองหลักสูตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
โดย สกอ.
เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 9 มีนาคม 2554
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Emergency Medical Operation
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Emergency Medical Operation)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
140 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทย
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรตามเกณฑ์ อสป. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 21 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 21 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 104 หน่วยกิต 95 หน่วยกิต 104 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 40 หน่วยกิต 23 หน่วยกิต 40 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 64 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 140 หน่วยกิต 131 หน่วยกิต 140 หน่วยกิต
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสถานการณ์ทั่วไป
5. มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. ใฝ่รู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
1. เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน / สำนัก / หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข
การเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
1.เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.00

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง 2559

ดาวน์โหลด

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
โดย สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569
โดย สกอ.
เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 8 กันยายน 2560
โดย สภาวิชาชีพ อศป.และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รับรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

สถาบันร่วมผลิตแพทย์

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

โครงสร้างส่วนงานวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่ง / ประกาศ / ข้อบังคับ / อื่นๆ
แบบฟอร์ม

สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรับรองการเป็นผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และกรรมการประเมินผลรายวิชา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
UP-DOES 05.11 แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการสอบ (หลังประกาศตารางสอบ)
UP-DOES 05.10 แบบฟอร์มอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่แจ้งยกเลิกการสอบ
UP-DOES 05.07 แบบฟอร์มการขอตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
UP-DOES 05.06 แบบฟอร์มการแจ้งการทุจริตการสอบ
UP-DOES 05.04 แบบฟอร์มการแจ้งกรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน
UP-DOES 05.03 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ

สำหรับนิสิต

ใบลานิสิต

แบบฟอร์มคำร้องขอดูผลคะแนนสอบ

แบบฟอร์มคำร้องขออุทธรณ์ผลคะแนน

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบแก้ไขรายวิชา

แบบฟอร์มยินยอมการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่