ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

Vision / Mission/Philosophy / Determination / Values

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นนำของล้านนาตะวันออก (Leading medical school in Eastern Lanna)
เป้าประสงค์ : ผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


พันธกิจ (Mission)

1. การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย
5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน


ปรัชญา (Philosophy)

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุข แก่มวลมนุษยชาติ (true success is application of learning to the benefit of mankind)


ปณิธาน (Determination)

ปัญญาและการอุทิศตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน (Wisdom and dedication for community well being)


ค่านิยม (Values)

M : Moral and service mind เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ , จิตอาสา จิตบริการ
E : Engagement ผูกพัน และภักดีต่อองค์กร
D : Development พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
U : Unity ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
P : Professional เป็นผู้นำด้านการดูแลปัญหาสุขภาพ แบบองค์รวม


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่