ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การรับเข้าศึกษา TCAS 65

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รอบที่
รับสมัคร

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
รอบที่ 1
รับสมัคร

รอบที่ 2
รับสมัคร

รอบที่ 3
รับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร
กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่
ประกาศผลสอบ
สื่อประชาสัมพันธ์
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่