ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การรับเข้าศึกษา TCAS 64

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ประกาศผลสอบ

การรับเข้า ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัด
(เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา)
คุณสมบัติเฉพาะ 1.ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
3.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน 1.ต้องสอบวิชาวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น
2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3.ต้องมีคะแนนตามองค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้
3.1) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) = 10%
3.2) คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) = 20%
3.3) คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) = 10%
3.4) คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) = 30%
3.5) คะแนนวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) = 30%
จำนวนรับ 12 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้

1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 8 คน
1.1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน
1.2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน
1.3) จังหวัดลำพูน จำนวน 1 คน
1.4) จังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
1.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน
1.6) จังหวัดน่าน จำนวน 2 คน

2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 4 คน
2.1) จังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน
2.2) จังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน
กำหนดการ วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร www.admission.up.ac.th
วันที่ 28-29 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2564
การรับเข้า ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด
(เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา)
คุณสมบัติเฉพาะ 1.ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
3.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน 1.ต้องสอบวิชาวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น
2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3.ต้องมีคะแนนตามองค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้
3.1) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) = 10%
3.2) คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) = 20%
3.3) คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) = 10%
3.4) คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) = 30%
3.5) คะแนนวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) = 30%
จำนวนรับ 5 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้

1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 4 คน
1.1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คน
1.2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน
1.3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน
1.4) จังหวัดน่าน จำนวน 1 คน

2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 1 คน
2.1) จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คน
กำหนดการ วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร www.admission.up.ac.th
วันที่ 28-29 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2564
การรับเข้า ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า
2. มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะ 1.ต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่อง จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
2.เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครคัดเลือก
3.กรณีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในข้อ 2) ไม่ครบตามจำนวนรับให้รับบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน 1.ต้องสอบวิชาวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น
2.ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50
3.ต้องมีคะแนนตามองค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้
3.1) คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) = 30%
3.3) คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) = 10%
3.4) คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) = 30%
3.5) คะแนนวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) = 30%
จำนวนรับ 20 คน ดังนี้

1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 13 คน
2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 7 คน
กำหนดการ วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร www.admission.up.ac.th
วันที่ 28-29 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
รอบที่ 1 Portfolio/GPA
รับสมัคร 1 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ประกาศผลสอบ

การรับเข้า โครงการนักเรียนเรียนดี
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน
จำนวนรับ 20 คน

กำหนดการ สมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 มกราคม 2564

วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 กุมภาพันธ์2564

ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 กุมภาพันธ์2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ประกาศผลสอบ

การรับเข้า ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน 1.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน = 20%
2.คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) = 30%
3.คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) = 50%
จำนวนรับ 20 คน

กำหนดการ สมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ประกาศผลสอบ

การรับเข้า Admission 1
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน 1.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 6 ภาคเรียน = 20%
2.คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) = 30%
3.คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) = 50%
จำนวนรับ 5 คน

กำหนดการ สมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2564
การรับเข้า Admission 2
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน 1.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) = 20%
2.คะแนน O-NET = 30% 2.คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) = 20%
3.คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) = 30%
จำนวนรับ 5 คน

กำหนดการ สมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่