ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานกิจการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร


นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพนิสิต
อีเมล์.sorawit.bo@cpird.in.th


พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต


นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงานคณะ
อีเมล์.saranyu.pi@up.ac.th
เบอร์โทร. 7020


นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พืช
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์.pongnarin.pu@up.ac.th
เบอร์โทร. 7016

ทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตเรียนดี

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ทุนรางวัลเรียนดี

ทุนผู้นำกิจกรรม

ทุนรางวัลสร้างชื่อและทำคุณประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

มูลนิธิชินโสภณพนิช

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016
หอพักนิสิต
สโมสรนิสิต


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอรับทุน (ภายนอก) คณะแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานทุน

แบบฟอร์มเสนอโครงการ (สำหรับนิสิต)

แบบฟอร์มรับรองรายได้ครอบครัว

ใบลานิสิต

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล


© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่