ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วิจัยและบริการวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บุคลากร


แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล์.pp.lapuskorn@gmail.com


นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต


นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงานคณะ
อีเมล์.saranyu.pi@up.ac.th
เบอร์โทร. 7020


น.ส.นริศรา ญาติอยู่ไกล
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์.narissara.ya@up.ac.th
เบอร์โทร. 7018

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์.aphisit.sr@up.ac.thh
เบอร์โทร. 7018

บริการวิชาการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่