ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ผู้บริหารคณะ


รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม (ประวัติ)

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร

-

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์

-

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร

รองคณบดี ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลพะเยา

-

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

-

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

-

นายแพทย์พรชัย สุขแสน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

-

นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

-

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

-

อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ

ผู้ช่วยคณบดี

-© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่