ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ผู้บริหารคณะ


รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร

-

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

รองคณบดี ฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก

-

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร

รองคณบดี ฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลพะเยา

-

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์

-

ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการสาธารณสุข

-

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

-

นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

-

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

-

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล

ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

-

นายแพทย์พรชัย สุขแสน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

-© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่