ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ผู้บริหารคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า

รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่