ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณบดี

054-466666 ต่อ 7006
รองคณบดี

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

-

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

-

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

-

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

-

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

-

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์

-

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์

-

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์

-
ผู้ช่วยคณบดี

นายแพทย์ภาษา สุขสอน

ผู้ช่วยคณบดี (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์)

-

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

ผู้ช่วยคณบดี (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์)

-

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

ผู้ช่วยคณบดี (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์)

-

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

-

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

-

นางวิไลรัตน์ ปิงเมือง

ผู้ช่วยคณบดี (สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)

-

เภสัชกรธราดล โพธิษา

ผู้ช่วยคณบดี (สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)

-
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่