ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หัวหน้าสำนักงานคณะ

ติดต่อ

นายศรัณยู พิชัยยา

นักวิชาการศึกษา
งานบริหารทั่วไป

ติดต่อ

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466666 ต่อ 7002

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน)

054-466666 ต่อ 7019

นายพิทักษ์ ตันนันตา

บุคลากร

054-466666 ต่อ 7011

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

054-466666 ต่อ 7020

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466666 ต่อ 7018

นางปารดา เครืออรุณรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานงานพัสดุ)

054-466666 ต่อ 7019
งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

ติดต่อ

นายสิงหา เกล็ดพงษา

นักวิชาการศึกษา

054-466666 ต่อ 7017

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

นักวิชาการศึกษา

054-466666 ต่อ 7017

นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพนิสิต)

054-466666 ต่อ 7016

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

054-466666 ต่อ 7018

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์

054-466666 ต่อ 7018

นางสาวปทุมพร สุยะ

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา)

-

นางสาวชญาภา มูลไชย

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.นครพิงค์)

-

นางสาวกนกกาญจน์ อินถา

พยาบาล (ศูนย์แพทยศาสตศึกษา รพ.นครพิงค์)

-

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 7018
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อ xx

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

0 544 6666 ต่อ 7018

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์

0 544 6666 ต่อ 7018
งานเลขานุการ

ติดต่อ xx
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่