ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หัวหน้าสำนักงานคณะ

ติดต่อ

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล

หัวหน้าสำนักงานคณะ

นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์

หัวหน้างานแผน

054-466-666 ต่อ 3458

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล

หัวหน้างานวิชาการ

054-466-666 ต่อ 3458

นางจริยา วงค์ตุ้ย

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3317
งานบริหารทั่วไป

ติดต่อ

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางแสงจันทร์ อินทะนัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3318

นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ

054-466-666 ต่อ 3315
งานวิชาการ

ติดต่อ

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666

นางสาววีรวรรณ นามจิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวทิฆัมพร เค้าโคน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3458

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นายสิงหา เกล็ดพงษา

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นายศรัณยู พิชัยยา

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางสุนิสา ชากุลนา

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางจิราพร ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นายจาตุรนต์ กัณทะธง

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3310

นางสาวสิริมา วงษ์พล

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3313

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459
งานแผน

ติดต่อ xx

นายยศพล นันตาลิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3590

นางสาวณกมล สุทธธง

เภสัชกร

054-466-666 ต่อ 3593

นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด

นักเทคนิคการแพทย์

054-466-666 ต่อ 3591

นางสาวเครือวัลย์ ยามเย็น

นักการแพทย์แผนไทย

054-466-666 ต่อ 3591

นางน้ำทิพย์ วรรณโวหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวประภาภรณ์ ทวีโล

นักวิชาการเงินและบัญชี

054-466-666 ต่อ 3594

นายอนุกูล สุตโสม

นักวิชาการสาธารณสุข

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวนิลุบล จีนหลักร้อย

ผู้ช่วยพยาบาล

054-466-666 ต่อ 3590

นางสาววีรญา ขันเมือง

ผู้ช่วยพยาบาล

3591

นางสาววารุณี คำฮอม

ผู้ช่วยพยาบาล

054-466-666 ต่อ 3591

นายนที ศิริชุมชัย

พนักงานขับรถยนต์

3591

นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม

พยาบาล

054-466-666 ต่อ 3591

นางนันทกานต์ แสนรักษ์

พยาบาล

054-466-666 ต่อ 3591

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวปารดา เรือนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3315
งานเลขานุการ

ติดต่อ xx

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางแสงจันทร์ อินทะนัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3318

นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ

054-466-666 ต่อ 3315
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่