ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานธุรการ

ติดต่อ xx

นางแสงจันทร์ อินทะนัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3313
เลขา

ติดต่อ xx

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3318

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3318
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดต่อ xx

นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3313
งานการเงินและพัสดุ

ติดต่อ xx

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปารดา เรือนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3315

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

054-466-666 ต่อ 3317

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ

054-466-666 ต่อ 3315
งานพัฒนาบุคลากร

ติดต่อ xx

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3313
งานนโยบายและแผน

ติดต่อ xx

นางน้ำทิพย์ วรรณโวหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

054-466-666 ต่อ 3315
งานบริการการศึกษา

ติดต่อ xx

นางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666

นางสาววีรวรรณ นามจิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวทิฆัมพร เค้าโคน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3458

นายสิงหา เกล็ดพงษา

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นายศรัณยู พิชัยยา

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางสุนิสา ชากุลนา

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458

นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3458
งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ติดต่อ xx

นางจิราพร ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 359

นางสาวสิริมา วงษ์พล

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459

นายจาตุรนต์ กัณทะธง

นักวิทยาศาสตร์

054-466-666 ต่อ 3459
งานกิจการนิสิต

ติดต่อ xx

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3458
ศูนย์บริการทางการแพทย์

ติดต่อ xx

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน

หัวหน้าศูนย์บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ

นายยศพล นันตาลิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466-666 ต่อ 3590

เภสัชกรธราดล โพธิษา

เภสัชกร

054-466-666 ต่อ 3593

นางสาวณกมล สุทธธง

เภสัชกร

054-466-666 ต่อ 3593

นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด

นักเทคนิคการแพทย์

054-466-666 ต่อ 3591

นางสาวสรสวรรค์ ชำนาญยา

นักกายภาพบำบัด

054-466-666 ต่อ 3591

นางสาวเครือวัลย์ ยามเย็น

นักการแพทย์แผนไทย

054-466-666 ต่อ 3591

นางสาวประภาภรณ์ ทวีโล

นักวิชาการเงินและบัญชี

054-466-666 ต่อ 3594

นายอนุกูล สุตโสม

นักวิชาการสาธารณสุข

054-466-666 ต่อ 3458

นางสาวนิลุบล จีนหลักร้อย

ผู้ช่วยพยาบาล

054-466-666 ต่อ 3590

นางสาววีรญา ขันเมือง

ผู้ช่วยพยาบาล

3591

นางสาววารุณี คำฮอม

ผู้ช่วยพยาบาล

054-466-666 ต่อ 3591

นายนที ศิริชุมชัย

พนักงานขับรถยนต์

3591

นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม

พยาบาล

054-466-666 ต่อ 3591

นางนันทกานต์ แสนรักษ์

พยาบาล

054-466-666 ต่อ 3591
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่