ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์

นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์ครอบครัว)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2566)

นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โสต ศอ นาสิกวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2563-2567)

นายแพทย์สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โสต ศอ นาสิกวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2563-2567)

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โสต ศอ นาสิกวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์ธนกร ศรีธิยศ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์)

(ลาศึกษาต่อ 2563-2567)

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กันฑะษา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์)

(ลาศึกษาต่อ 2563-2567)

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงสิริกร สาททอง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จิตเวชศาสตร์)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2565)

แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์ภัทรภร กุมภวิจัตร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2566)

นายแพทย์พรชัย สุขแสน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2563-2566)

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์นกิจ จันทร์สมุทร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2559-2565)

อาจารย์รัษฎา ประภาสะวัต (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3235

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รังสีวิทยาวินิจฉัย)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงวิลาสินี ศีติสาร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2561-2564)

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2565)

แพทย์หญิงอรอนงค์ มาลา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2565)

แพทย์หญิงรติภรณ์ หอมพูลทรัทย์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2566)

แพทย์หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)

(ลาศึกษาต่อ 2559-2564)

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงเบญจวรรณ ตาแก้ว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงสโรชินี สถิตเลิศสกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

(ลาศึกษาต่อ 2563-2567)

นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ออร์โธปิดิกส์)

(ลาศึกษาต่อ 2561-2565)

นายแพทย์วรกัน วรธำรงผไท (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ออร์โธปิดิกส์)

(ลาศึกษาต่อ 2560-2564)

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ออร์โธปิดิกส์)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2566)

นายแพทย์ชานนท์ ฟ้าภิญโญ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ออร์โธปิดิกส์)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2566)

นายแพทย์นิติภูมิ ปันสิน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ออร์โธปิดิกส์)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2566)

นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

(ลาศึกษาต่อ 2562-2565)

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีแสง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

(ลาศึกษาต่อ 2561-2564)

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์ภาษา สุขสอน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

0 5446 6666 ต่อ 3304

แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

0 5446 6666 ต่อ 3304

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)

0 5446 6666 ต่อ 3304
สาขาพยาธิวิทยา

ติดต่อ xx
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ติดต่อ xx

ดร.วรางคณา กล้าจริง (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

อาจารย์ปิยะนุช โลนันท์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์ภัชรี พิมาลรัมย์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์กานต์ชนก สุขบท (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์มนธิชา กัลยาลือ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์ประภาพร ตุลวัฒนกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ปุณยวีร์ คำไทย (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470

นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3470
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ติดต่อ xx

อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

-

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3591

อาจารย์ระวีพรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์วิริญญา เมืองช้าง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์นาฏนิดา จันทราช (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์ผาณิต ศรีสุทธะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์วิชิดา หล้าสมศรี (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์ภากรณ์ ภู่สุวรรณ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์เก่ง ชัยชนะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์วรรณิตา สกุลวัฒนะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์ผดุงนารี แสนเมือง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

0 5446 6666 ต่อ 3309
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ติดต่อ xx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

อาจารย์อรทัย เกตุขาว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

0 5446 6666 ต่อ 3234

อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

0 5446 6666 ต่อ 3234
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ติดต่อ xx

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3322

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3322

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3234

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์พรพนา สมจิตร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์กฤษฎา สารทอง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

0 5446 6666 ต่อ 3322
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ xx

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 5446 6666 ต่อ 3233

ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 5446 6666 ต่อ 3233

ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 5446 6666 ต่อ 3233

ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 5446 6666 ต่อ 3233
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อ xx

ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 5446 6666 ต่อ 3314

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์สายฝน ผุดผ่อง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 5446 6666 ต่อ 3236
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อ xx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

0 5446 6666 ต่อ 3317

อาจารย์นัฐพล ปันสกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์รสรินทร์ แก้วตา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์อุรัชชา สัจจาพงศ์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

0 5446 6666 ต่อ 3322
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่