ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ติดต่อ xx

พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศ.น.พ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

-

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.จิราพร ภัทรนุธาพร

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.ณัฎฐินี นันทาทอง (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

นพ.สรวิศ บุญญฐี (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.สรัสวดี เถลิงศก (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-
สาขาพยาธิวิทยา

ติดต่อ xx

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง (ประวัติ)

หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา

อาจารย์นกิจ จันทร์สมุทร (ประวัติ)

สาขาวิชาพยาธิวิทยา (ลาศึกษาต่อ)

-

อาจารย์รัษฎา ประภาสะวัต (ประวัติ)

สาขาวิชาพยาธิวิทยา (ลาศึกษาต่อ)

-

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาพยาธิวิทยา

-

นายแพทย์พรชัย สุขแสน (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาพยาธิวิทยา

-
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ติดต่อ xx

ดร.วรางคณา กล้าจริง (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ปุณยวีร์ คำไทย (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ปิยะนุช โลนันท์ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (ลาศึกษาต่อ)

-

อาจารย์ประภาพร ตุลวัฒนกุล (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (ลาศึกษาต่อ)

-

อาจารย์ภัชรี พิมาลรัมย์ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (ลาศึกษาต่อ)

-

อาจารย์กานต์ชนก สุขบท (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (ลาศึกษาต่อ)

-

อาจารย์มนธิชา กัลยาลือ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (ลาศึกษาต่อ)

-
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ติดต่อ xx

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ระวีพรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์วิริญญา เมืองช้าง (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์นาฏนิดา จันทราช (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ปาลิกา เวชกุล (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ผาณิต ศรีสุทธะ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์วิชิดา หล้าสมศรี (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ภากรณ์ ภู่สุวรรณ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ผดุงนารี แสนเมือง (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์เก่ง ชัยชนะ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ลาศึกษาต่อ)

-

อาจารย์วรรณิตา สกุลวัฒนะ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ลาศึกษาต่อ)

-
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ติดต่อ xx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

อาจารย์อรทัย เกตุขาว (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-

อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ติดต่อ xx

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์พรพนา สมจิตร (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์กฤษฎา สารทอง (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ xx

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

นางสาวพรรษา ปวงคำ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อ xx

อาจารย์ศศิวิมล บุตรสีเขียว (ประวัติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย (ประวัติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-