ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กันฑะษา

อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาจักษุวิทยา

ติดต่อ xx

นายแพทย์วงค์วัฒน์ เตมียบุตร

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์สรวิส บุญญฐี

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

แพทย์หญิงสิริกร สาททอง

ผู้ช่วยสอน (ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ติดต่อ xx

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต

หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา

นายแพทย์พรชัย สุขแสน

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

นายนกิจ จันทร์สมุทร

อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชารังสีวิทยา

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

แพทย์หญิงอรอนงค์ มาลา

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

แพทย์หญิงวิลาสินี ศิติสาร

แพทย์ใช้ทุน(ลาศึกษาต่อ)

-

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ติดต่อ xx

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ติดต่อ xx

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

0 544 6666 ต่อ 7006

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร

ผู้ช่วยสอน (ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาสูติศาสต์และนรีเวชวิทยา

ติดต่อ xx

นายแพทย์กฤติน นาราเวชกุล

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงสโรชินี สถิตเลิศสกุล

ผู้ช่วยสอน(ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ติดต่อ xx

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นายแพทย์สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์

ผู้ช่วยสอน(ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาออร์โธดิกส์

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์นิติภูมิ ปันสิน

นายแพทย ์ (ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์วรกัน วรธำรงผไท

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

นายแพทย์(ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์ชานนท์ ฟ้าภิญโญ

ผู้ช่วยสอน (ลาศึกษาต่อ)

-
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ภัทรภร กุมภวิจัตร

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีเเสง

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

-
เวชปฏิบัติทั่วไป

ติดต่อ xx
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่