ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ติดต่อ xx

ศ.น.พ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง (ประวัติ)

หัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาสตร์

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.จิราพร ภัทรนุธาพร

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.ณัฎฐินี นันทาทอง

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

นพ.สรวิศ บุญญฐี

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.สรัสวดี เถลิงศก

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

พญ.พรทิพย์ ศรีโสภิต

อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-
สาขาพยาธิวิทยา

ติดต่อ xx

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม (ประวัติ)

อาจารย์สาขาวิชาพยาธิวิทยา

-

นายแพทย์พรชัย สุขแสน

อาจารย์สาขาวิชาพยาธิวิทยา

-
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ติดต่อ xx

ดร.วรางคณา กล้าจริง

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ปิยะนุช โลนันท์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ภัชรี พิมาลรัมย์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์กานต์ชนก สุขบท (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์มนธิชา กัลยาลือ(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ประภาพร ตุลวัฒนกุล (ลาศึกษา)

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-

อาจารย์ปุณยวีร์ คำไทย

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

-
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ติดต่อ xx

อาจารย์สรกิจ ภาคีชีพ

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ระวีพรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์วิริญญา เมืองช้าง

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์นาฏนิดา จันทราช

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ผาณิต ศรีสุทธะ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์วิชิดา หล้าสมศรี

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ภากรณ์ ภู่สุวรรณ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์เก่ง ชัยชนะ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์วรรณิตา สกุลวัฒนะ

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

อาจารย์ผดุงนารี แสนเมือง

อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ติดต่อ xx

นายแพทย์ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

อาจารย์อรทัย เกตุขาว

อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-

อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์

อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ติดต่อ xx

ดร.ประจวบ แหลมหลัก

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์พรพนา สมจิตร

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์กฤษฎา สารทอง

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-

อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน

-
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ xx

อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

นางสาวพรรษา ปวงคำ

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อ xx

อาจารย์ศศิวิมล บุตรสีเขียว

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์เสกสรรค์ ทองติ๊บ

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อาจารย์สายฝน ผุดผ่อง

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อ xx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน

หัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ผศ. ดร.สมคิด จูหว้า

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

-

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

-

อาจารย์นัฐพล ปันสกุล

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

-

อาจารย์รสรินทร์ แก้วตา

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

-

อาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

-

อาจารย์อุรัชชา สัจจาพงศ์

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

-
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่