ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ How to Learn ประจำปีการศึกษา 2565

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "How to Learn" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและปรับตัวในการเรียนแบบต่อเนื่อง (Module) ในระดับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ต่อไป

     โครงการ How to Learn ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 -9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ห้องเรียน OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมดังนี้
     วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และอาจารย์ร่วมสอนชั้นปรีคลินิก (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 และ รหัส 65 แพทย์แนวใหม่) ปีการศึกษา 2565 นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา กล่าวแนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ประจำในแต่ละสาขาแนะนำหลักสูตร/การเรียนการสอน ในระดับชั้นปีที่ 2-3 ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรภาพรวม การประเมินผล การอุทธรณ์คะแนนสอบ

     วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรพิมล สุขวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์ และ ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ดี และข้อเสียจากการทำงานเป็นทีมที่ไม่มีการวางแผน ร่วมทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมที่ดี สรุปการบรรยาย การทำงานเป็นทีม และให้นิสิต ถามข้อสงสัย และแชร์ความรู้ร่วมกัน 

     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ และทีมงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ บรรยายขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แนะนำขั้นตอนการใช้ห้องค้นคว้าสารสนเทศ และกิจกรรม ถาม - ตอบ

     วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมรุ่นพี่สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้คำแนะนำการเรียนการสอน แนะนำสถานที่เรียน กิจกรรมต่างๆ และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2565 15:44:13

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่