ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร”

     วันที่ 23 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ในการเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยามีโอกาสพบปะ พูดคุยและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สู่วิสัยทัศน์ของคณะ คือ เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นนำของล้านนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna)โดยได้ดำเนินการตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ 1) ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ 3) บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย และ 5) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/3/2565 9:24:09

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่