ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกล่าวปฏิญาณตนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยประกาศเจตนารมณ์ “ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกคน จะยึดถือปฏิบัติและดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
     1. ด้านความโปร่งใส : ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือการให้บริการแก่ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
     2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ : ผู้บริหารและบุคลากร มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
     3. ด้านการป้องกันการทุจริต : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักวิชาชีพของตน และปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565
     4. ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมในองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตเน้นการทำงานแบบโปร่งใส
     5. ด้านคุณภาพในการทำงาน : ส่งเสริมกระบวนการทำงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานมุ่งผลสัมฤทธิ์การให้บริการและมีระบบตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
     6. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร : ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารอย่างเปิดกว้างผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง”
     นอกจากนี้ ได้ร่วมกันถ่ายภาพรณรงค์แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2565 16:50:58

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่