ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย นายสันติสุข พรหมเดช นายปัญญวัฒน์ วงศ์จารุวัฒน์ และนายภาณุ ประสานเกียรติราช นิสิตแพทย์  ชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต และอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย โดยมี อาจารย์ชลวัชร ชัยชาญ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรางคณา กล้าจริง และอาจารย์ปิยะนุช โลนันท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ร่วมสอนในรายวิชาดังกล่าว

     การนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ระวังการ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์ และอาจารย์ ดร.ศิรินารถ เพ็งเนตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัย

     ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ และได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวคิดแนวทางการทำงานวิจัยด้านการแพทย์ ให้นิสิตนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยอีกด้วย


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/10/2564 20:15:46

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่