ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนาน 10 อัตรา ดังต่อไปนี้
          1. สาขาวิชาอายุรศาสต์โรคเลือด            จำนวน 1 อัตรา
          2. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                  จำนวน 1 อัตรา
          3. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค           จำนวน 1 อัตรา
          4. สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์                      จำนวน 1 อัตรา
          5. สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา    จำนวน 1 อัตรา
          6. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                จำนวน 1 อัตรา
          7. สาขาวิชาศัลยศาสตร์                         จำนวน 2 อัตรา
          8. สาขาวิชาอายุรศาสตร์                        จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1. เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังศึกษา จากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
          2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
          3. ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นปีที่ 1-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          4. หนังสือรับรอง (Recommendation letter) จากอาจารย์แพทย์ จำนวน 2 ท่าน และควรเป็นอาจารย์แพทย์ในสาขาวิชาที่เลือกระบุปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ท่าน

สมัครได้ที่ :


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียด :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7011
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040
ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2564 13:22:14

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่