ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน อาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2563 18:04:04

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่