ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     กิจกรรมการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับลงวารสารนานาชาติ

เมื่อวันที่ 2 กรฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ตณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับลงวารสารนานาชาติ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยาย เกี่ยวกับประสบการณ์การวิจัยเพื่อเสนอ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ และ Dr.Shamsudeen YAU บรรยาย แนวทางการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อลงวาสารนานาชาติ และแนวทาง
ส่งบทความภาษาอังกฤษลงวาสารนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2563 14:56:27

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่