ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ICT1247 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการจัดขึ้นในรูปแบบ New Normal จำกัดจำนวนนิสิตในการเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่างในการนั่ง และมีการตรวจวัดอุณภูมิตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในโอกาสนี้ ได้มีการรับมอบรางวัลจากท่านคณบดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร นิสิต ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของคณะมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรและนิสิต ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้

โล่เกียรติคุณ “คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔” จากแพทยสภา
     ๑. นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
     ๒. นายพิสุทธ์ สารมะโน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ
     ๑. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี โล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม
     ๒. นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
     ๓. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์)
     ๑.นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ โล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม
     ๒. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
     ๓. นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)
     ๑. นางนันทกานต์ แสนรักษ์ โล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม
     ๒. นายกฤษณะ นามศร เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
     ๓. นางสาวภาวิณี ชาวน่าน เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (บริการด้านวิชาชีพพยาบาล)
     ๑. นางสาวชนากานต์ น้ำพี้ โล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม
     ๒. นางสาวนันทยา กลางหมู่ เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
     ๓. นางสาวภัทราพร กัณหา เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และพี่กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/7/2564 12:59:19

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่