ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp (Clinical Epidemiology, Clinical Statistics. & Clinical Research) นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร ซึ่งในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะในการออกแบบงานวิจัยคลินิก ดำเนินการวิจัยคลินิกและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติศาสตร์คลินิกในงานวิจัย ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

โครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตร Ph.D.Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ Introduction to clinical epidemiology, Introducing the DEPTh Model & clinical question, Diagnostic research: modern concept, Etiognostic research: cohort & case-control design reconceptualization, Prognostic research: fundamental & factor research, Prognostic prediction research

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ Stratified medicine research ,RCT, Non-randomized controlled trial, Observational design & propensity methods, Interrupted time design, Methods-oriented research

และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ Clinical statistics and clinical research, Measures in clinical research, Analysis of etiognostic research (cohort), Analysis of etiognostic research (case-control), Analysis. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/7/2564 16:51:07

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่