ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมมือผลิต Face shield กว่า 1,500 ชิ้น ส่งยัง โรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ร่วมมือกันจัดทำ Face shield กว่า 1,500 ชิ้น เพื่อส่งยังโรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา กว่า 20 แหล่ง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการหายใจเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น  ใช้กรองฝุ่น ควัน ป้องกันละอองเชื้อโรค เชื้อไวรัส กระเด็นเข้าใส่หน้า เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการทำงาน

ภาพ :   สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    orawan.po   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2563 0:17:00

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่