ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

วันที่ 23 มกราคม 2563  ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีกล่าวเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานที่ให้การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการทางด้านเครือข่ายสื่อสารสุขภาพเพื่อมวลชน นำโดย ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มในการประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 0:31:36

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่