ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิส บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง นำผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผล


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/2/2564 15:41:03

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7002
โทรสาร. 0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
FB : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่