ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการ และทีมคณะกรรมการจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะร่วมสอนชั้นปรีคลินิกได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก และร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติ (WFME)


ภาพ :   ชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    มนัสนันท์ ตันอารมณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/2/2564 9:55:48

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่