ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกลางตึกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันจัดงานพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในทุกปี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เกิดความรัก สามัคคี สืบไป

            ทั้งนี้ มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 14:34:29

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่