ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ โดย หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา ทางสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับนักเรียน นิสิตและผู้ดูแล ในหัวข้อ “การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา ทางสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับนักเรียน นิสิตและผู้ดูแล ในหัวข้อ “การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา”

โดยมี แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว ภาควิชาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา การเรียนรู้เทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมเด็กวัยซน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลบุตรหลานวัยเรียน บุตรหลานอายุวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชไมพร ใหม่ไชยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/2/2564 11:23:24

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่