ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า”

          เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน  พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย และให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของสมเด็จพระบรมราชชนก ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2562 13:30:19

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่