ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์  ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยพลเอก วิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ และสื่อมวลชนจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเชิงสร้างสรรค์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหัวข้อกิจกรรม “คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังสังคมไทย” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และความรัก ความสามัคคี โดยมีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 167 โครงการ จาก 52 จังหวัด และผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อรับทุนไปดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมจำนวน 8 โครงการ

โครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.)” เป็น 1 ใน 8 โครงการที่ได้ทุนดำเนินโครงการ โดยได้รับรางวัลโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชนในระดับดีเด่น พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท 

 คณะผู้ดำเนินโครงการนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นำโดย น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายวิทยา สอนเสนา นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนพคุณ จงรักษ์ นายณัฐกร คนขยัน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล และน.ส.สุพัตรา วงศ์พรม ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 16:58:11

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่