ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์   ได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านจำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ขึ้น เพื่อสาธารณประโยชน์กับชุมชน “ คิด ทำอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพชุมชน (โรงเรียน) อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับบุคคล ระหว่างบุคคล และชุมชนให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านสุขภาพ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้อาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนมีความรู้ (K) ทัศนคติที่ดี (A) และฝึกปฏิบัติ (P) เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน และเพื่อผลิตอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) เช่น กิจกรรมการตรวจร่างกายเบื้องต้น 10 ท่า กิจกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้นำด้านสุขภาพในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน และจะดำเนินการติดตามผลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

โดยมีนายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านจำไก่ และคณะผู้ดำเนินโครงการนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นำโดย        น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายวิทยา สอนเสนา นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนพคุณ จงรักษ์ นายณัฐกร  คนขยัน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล และน.ส.สุพัตรา วงศ์พรม ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 16:50:21

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่