ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรายศ ร่าเริ่งใจ ประธานกรรมการ ดร.เนติ เงินแพทย์กรรมการ ในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอานามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จู่หว้า เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ ประธานกรรมการ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน โดยมี ศ.นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ แก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมิน ไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ต่อไป  

ภาพ :   อรวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 16:45:15

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่