ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรายศ ร่าเริ่งใจ ประธานกรรมการ ดร.เนติ เงินแพทย์กรรมการ ในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอานามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จู่หว้า เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ ประธานกรรมการ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน โดยมี ศ.นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ แก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมิน ไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ต่อไป  

ภาพ :   อรวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 16:45:15

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่